වර්තමානයේ ලංකාවේ භික්ෂුණී උපසම්පදාව නොකෙරෙන්නේ ඇයි?

Post Reply
kamal
Posts: 2
Joined: Mon Aug 16, 2021 5:55 pm

වර්තමානයේ ලංකාවේ භික්ෂුණී උපසම්පදාව නොකෙරෙන්නේ ඇයි?

Post by kamal »

මහාප්‍රජාපතී ගෝතමිය බුදුරජානන් වහන්සේගෙන් පැවිද්ද ඉල්ලීමේ සිට සිදුවූ සිදුවීම් බොහොමයක් පිළිබඳ විස්තර ත්‍රිපිටකයේ විනය පිටකයේ චුල්ලවග්ගපාළියේ භික්ඛුනීක්ඛන්ධකයේ සඳහන්ව තිබෙනවා.

සති කිහිපයකට පෙර යම් අයෙකු විසින් විමසන ලදුව වර්තමානයේ ලංකාවේ භික්ෂුණී උපසම්පදාව නොකෙරෙන්නේ ඇයි දැයි යන්නට ඉංග්‍රීසි බසින් මවිසින් ලබාදෙන ලද පිලිතුර පහත සබැඳියට අදාළ පිටුවේ දැක්වෙනවා:

http://www.trekmentor.com/si/node/1507
Post Reply